logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เลย
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

 • แบบสำรวจรายการอาคาร/สิ่งปลูกสร้างของรัฐที่ปลูกอยู่บนที่ดินที่มิใช่ที่ราชพัสดุ (ทร.05)
  29 มิถุนายน 2563
 • แบบสำรวจรายการส่ง-รับที่ราชพัสดุขึ้นทะเบียน (ทร.03 แบบสำรวจรายการที่ดิน)
  29 มิถุนายน 2563
 • แบบสำรวจรายการอาคาร/สิ่งปลูกสร้างขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ (ทร.04)
  29 มิถุนายน 2563
 • รายการแจ้งการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่ราชพัสดุ (ทบ.2)
  29 มิถุนายน 2563
 • แบบแจ้งการรื้อถอนและจำหน่ายอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง (ทร.11)
  29 มิถุนายน 2563
 • รายการแจ้งการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่ราชพัสดุ (แบบ ทบ.2)
  5 มีนาคม 2563
 • แบบขอใชที่ราชพัสดุ (ทบ.4)
  5 มีนาคม 2563
 • แบบส่งคืนที่ราชพัสดุ (แบบ ทบ.6)
  21 มกราคม 2557
 • รายการแจ้งขอรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่ราชพัสดุ (แบบ ทบ.3)
  21 มกราคม 2557
 • แบบสำรวจรายการที่ดิน (แบบ ทร.03)
  21 มกราคม 2557
 • แบบสำรวจรายการอาคาร/สิ่งปลูกสร้างขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ (แบบ ทร.04)
  21 มกราคม 2557
 • แบบสำรวจรายการสิ่งปลูกสร้างของรัฐที่ปลูกอยู่บนที่ดินที่มิใช่ที่ราชพัสดุ (แบบ ทร.05)
  21 มกราคม 2557
 • แบบแจ้งการรื้อถอนและจำหน่ายอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง (แบบ ทร.11)
  21 มกราคม 2557
 • แบบรายละเอียดการตรวจสอบรายการอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง (เปรียบเทียบข้อมูลทะเบียน)
  21 มกราคม 2557
 • แบบตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลด้านอสังหาริมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง (รายการที่ดิน)
  21 มกราคม 2557
หมวดหมู่เอกสาร