logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เลย
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
  • A
  • A
  • A

ภารกิจ/พันธกิจ

 
ภารกิจของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่เลย
 
  • ส่วนบริหารทั่วไป
 
               ดำเนินการด้านการเงินและบัญชี จัดทำงบประมาณรายจ่าย ดำเนินการจัดเก็บรายได้จากการบริหารที่ราชพัสดุ จัดเก็บประกันอัคคีภัย ภาษีโรงเรือน และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ควบคุมดูแล เก็บรักษาเงินที่ได้จากการจัดเก็บรายได้และนำส่ง จัดทำรายงานเกี่ยวการจัดเก็บรายได้ที่ราชพัสดุต่าง ๆ รวมทั้งดำเนินงานเกี่ยวกับเอกสารในด้านธุรการ ดำเนินการเกี่ยวกับ การจำหน่าย จ่ายแลกเหรียญกาษปณ์ที่ระลึก,ดำเนินการประชาสัมพันธ์การบริหารราชการภายในหน่วยงานให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2532 ในการบริการประชาชน , ดำเนินภารกิจตามนโยบาย/โครงการรัฐบาลที่สำคัญตามกรอบของกฎหมายและดำเนินงานอื่นที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย
 
  • ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ
 
               ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการเกี่ยวกับการควบคุม ดูแลการใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุ เช่น อนุญาตให้ส่วนราชการใช้ที่ดิน หรือสิ่งปลูกสร้างในที่ราชพัสดุ อนุญาตให้ส่วนราชเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ และการใช้ทรัพยากรในที่ราชพัสดุ รวมทั้งดำเนินการจัดการ การสร้างและการใช้ศูนย์ราชการ บ้านพักข้าราชการ การจัดสร้างสวนสาธารณะ ให้เป็นไปตามระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่กำหนด
               ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาและการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ เช่น การจัดให้เช่า จัดหาประโยชน์ การทำสัญญาต่างตอบแทนอื่น การโอนสิทธิการเช่า การต่ออายุสัญญาเช่า การอนุญาตให้ปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างในที่เช่า การขอดำเนินการอื่น ๆ ตามสัญญาและนอกเหนือสัญญา การใช้สิทธิตามสัญญา การบอกเลิกสัญญา การพิจารณาเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ เกี่ยวกับการเช่าหรือจัดหาประโยชน์ และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย
 
  • ส่วนจัดการฐานข้อมูล
 
               ดำเนินการเกี่ยวกับการดูแล ควบคุมทะเบียนและหลักฐานที่ราชพัสดุ เช่น การจัดทำทะเบียนที่ราชพัสดุฉบับจังหวัด ตรวจสอบและดำเนินการเกี่ยวกับทะเบียนที่ราชพัสดุ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา เก็บรักษา และจัดทำบัญชีดูแลสำหรับที่ดินที่ราชพัสดุ อนุญาตให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและนำวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนไปใช้ประโยชน์  เป็นผู้แทนกระทรวงการคลัง เพื่อรับเงินค่าทดแทนทรัพย์สินที่รื้อถอนหรือค่าเวนคืนจากหน่วยงานของรัฐ ตามกฎหมายเวนคืน หรือกฎหมายอื่น การรับมอบการส่งคืนที่ดินจากการใช้ประโยชน์ในราชการ หรือจากการให้เช่า ให้คำแนะนำ จัดทำคู่มือ  ตอบข้อหารือเกี่ยวกับทะเบียนที่ราชพัสดุ และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย
              ดำเนินการสำรวจและส่งเสริมการรังวัด เช่น สำรวจรังวัดจัดทำแผนที่เพื่อให้ทราบถึงที่ตั้งแนวเขต รายละเอียดทางกายภาพการใช้ประโยชน์ สำรวจรังวัดกำหนดขอบเขตกำแพงเมืองคูเมือง ในภาคสนาม จัดหาข้อมูลเกี่ยวข้องกับที่ราชพัสดุจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น รูปแผนที่ ภาพถ่ายทางอากาศ ค่าพิกัด หมุดหลักฐานที่ดิน ดำเนินการให้ได้มาซึ่งหนังสือสำคัญสำหรับที่ดินและดำเนินการอื่น ๆ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน รวบรวมเก็บรักษา ตรวจสอบหนังสือสำคัญสำหรับที่ดิน ว่าด้วยการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา และการใช้ที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2546 จัดเก็บหลักฐานการสำรวจและแผนที่ที่ราชพัสดุ จัดเก็บ ควบคุม ดูแล จัดหา บำรุงรักษาเครื่องมือสำรวจรังวัด จัดทำแผนที่ ให้การสนับสนุน คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ ตอบข้อหารือในการดำเนินการสำรวจรังวัด จัดทำแผนที่
 
  • ส่วนประเมินราคาทรัพย์สิน
 
               ดำเนินการเกี่ยวกับการกำหนดราคาประเมินอสังหาริมทรัพย์ และทรัพย์สินอื่นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนามาตรฐานการประเมินราคาของอสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งงานอื่น ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย
 
 
พันธกิจ
 
  1. ปกครอง ดูแล บำรุงรักษาที่ราชพัสดุในพื้นที่จังหวัดเลย ให้อยู่ในสภาพ ที่เหมาะสม พร้อมที่จะนำไปใช้ประโยชน์
  2. พัฒนาที่ราชพัสดุในพื้นที่จังหวัดเลย ให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
  3. ประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ในเขตพื้นที่จังหวัดเลยให้ได้มาตรฐานสากล
9 กรกฎาคม 2556 | จำนวนเข้าชม 3039 ครั้ง