logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เลย
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ประกาศเจตนารมณ์ นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

ประกาศเจตนารมณ์ นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

          ประกาศเจตนารมณ์ของผู้บริหารและบุคลากรกรมธนารักษ์ทุกคนว่า กรมธนารักษ์เป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ไม่ว่าก่อน ขณะ และหลังปฏิบัติหน้าที่ อันจะส่งผลให้เกิการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในปัจจุบันและอนาคตฯ

อัลบั้มภาพ

28 ธันวาคม 2565 | จำนวนเข้าชม 20 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ประกาศคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดเลย เรื่องกา...
  26 ธันวาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 44 ครั้ง
 • ประกาศคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดเลย เรื่อง ก...
  26 ธันวาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 32 ครั้ง
 • วันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2565 นายสุทธิพันธ์ ศรีคงศรี ผู้อำนวยการส่วนจัการที่ราชพั...
  13 ธันวาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 25 ครั้ง