logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เลย
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ลูกจ้างชั่วคราว

 • ประกาศจังหวัดเลย เรื่อง ประกาศผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและการขึ้นบัญชีเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ ปฏิบัติงานสังกัดสำนักงานธนารักษ์พื้นที่เลย
  29 มีนาคม 2566
 • ประกาศจังหวัดเลย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ ปฏิบัติงานสังกัดสำนักงานธนารักษ์พื้นที่เลย
  21 มีนาคม 2566
 • ประกาศจังหวัดเลย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ ปฏิบัติงานสังกัดสำนักงานธนารักษ์พื้นที่เลย
  7 มีนาคม 2566
 • ประกาศจังหวัดเลย เรื่อง ประกาศผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและการขึ้นบัญชีเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงานสังกัดสำนักงานธนารักษ์พื้นที่เลย
  29 ธันวาคม 2565
 • ประกาศจังหวัดเลย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงานสังกัดสำนักงานธนารักษ์พื้นที่เลย
  27 ธันวาคม 2565
 • ประกาศจังหวัดเลย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงานสังกัดสำนักงานธนารักษ์พื้นที่เลย
  16 ธันวาคม 2565
 • ประกาศจังหวัดเลย เรื่อง ประกาศผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและการขึ้นบัญชีเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ปฏิบัติงานสังกัดสำนักงานธนารักษ์พื้นที่เลย
  25 พฤศจิกายน 2565
 • ประกาศจังหวัดเลย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ปฏิบัติงานสังกัดสำนักงานธนารักษ์พื้นที่เลย
  17 พฤศจิกายน 2565
 • ประกาศจังหวัดเลย เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ปฏิบัติงานสังกัดสำนักงานธนารักษ์พื้นที่เลย
  3 พฤศจิกายน 2565
 • ประกาศจังหวัดเลย เรื่อง ประกาศผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและการขึ้นบัญชีเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติงานสังกัดสำนักงานธนารักษ์พื้นที่เลย
  11 สิงหาคม 2565
 • ประกาศจังหวัดเลย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติงานสังกัดสำนักงานธนารักษ์พื้นที่เลย
  2 สิงหาคม 2565
 • ประกาศจังหวัดเลย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติงานสังกัดสำนักงานธนารักษ์พื้นที่เลย
  11 กรกฎาคม 2565
 • ประกาศจังหวัดเลย เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
  14 กันยายน 2564
 • ประกาศจังหวัดเลย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
  13 กันยายน 2564
 • ประกาศจังหวัดเลย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
  1 กันยายน 2564
 • ประกาศจังหวัดเลย เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
  25 กุมภาพันธ์ 2564
 • ประกาศจังหวัดเลย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
  18 กุมภาพันธ์ 2564
 • ประกาศจังหวัดเลย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
  3 กุมภาพันธ์ 2564
 • ประกาศจังหวัดเลย เรื่อง ขึ้นบัญชีผู้สอบผ่านการคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  15 มกราคม 2562
 • ประกาศจังหวัดเลย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
  13 ธันวาคม 2560
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่เลย เรื่อง ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการเพื่อดำเนินการประเมินราคาที่ดินรายแปลงเพื่อใช้เป็นฐานในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
  25 พฤษภาคม 2558
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่เลย เรื่อง คัดเลือกบุคคลเพื่อดำเนินการประเมินราคาที่ดินรายแปลงเพื่อใช้เป็นฐานในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
  20 พฤษภาคม 2558
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่เลย เรื่อง เปิดรับสมัครจ้างเหมาบุคคลธรรมดาเพื่อดำเนินการประเมินราคาที่ดินรายแปลงเพื่อใช้เป็นฐานในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
  12 พฤษภาคม 2558
 • ประกาศจังหวัดเลย เรื่อง ขึ้นบัญชีผู้สอบผ่านการคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  14 มกราคม 2558
 • ประกาศจังหวัดเลย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว กำหนดวัน เวลา วิชา และสถานที่สอบ
  29 ธันวาคม 2557
 • ประกาศจังหวัดเลย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  17 ธันวาคม 2557