logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เลย
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ด้านประเมินราคาทรัพย์สิน

 • หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการยื่นคำขอการให้บริการข้อมูลราคาประเมิน
  26 มีนาคม 2561
 • ขั้นตอนการค้นหาราคาประเมิน ที่ดินรายแปลงทางอินเตอร์เน็ต ในเว็บไซด์ของกรมธนารักษ์
  26 มีนาคม 2561
 • การให้บริการข้อมูลราคาประเมินที่ดินทาง QR Code
  26 มีนาคม 2561
 • คำร้องขอรับบริการข้อมูลราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน
  8 เมษายน 2558
หมวดหมู่เอกสาร