logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เลย
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
  • A
  • A
  • A

ทำเนียบธนารักษ์พื้นที่

 

ทำเนียบธนารักษ์พื้นที่

นายพิทักษ์ เหลือมพล

เริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2566 จนถึงปัจจุบัน

นางสาวชุติมา  ไตรมาศ

เริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2565 ถึง พ.ศ. 2565

 

นางสาววิชาดา จุ่นบุญ
เริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2562 ถึง พ.ศ. 2564 
 

 

 

นายธวัชชัย ชุมพรเกรียงไกร
เริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2552 ถึง พ.ศ. 2558
 
 
 
นายวสันต์ สิทธิชัย
เริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2551 ถึง พ.ศ. 2552
 
 
 
ว่าที่ร้อยตรีประจักษ์ สมพรชัยกิจ
เริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2549 ถึง พ.ศ. 2550
16 ตุลาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 2810 ครั้ง